Regulamin zakupów.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MEBLOTRAF.COM.PL

 

 

I. ZASADY OGÓLNE

II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

III. REKLAMACJE I GWARANCJA

IV. ZWROTY TOWARU

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

VI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

VII. INFORMACJE I OPISY TOWARÓW

VIII. ZAKUPY NA RATY

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

I. ZASADY OGÓLNE

 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym meblotraf.com.pl prowadzony jest przez Mariusza Krukowskiego. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą MEBLO-TRAF wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres wykonywania działalności i adres do doręczeń : ul. Konstancińska 3, 02-943 Warszawa, NIP 5211818059, REGON 016337738, adres poczty elektronicznej kontakt@meblotraf.com.pl, numer telefonu: +48 22 842 58 67 oraz numer faksu: +48 22 842 58 67

 

 

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych na stronie internetowej meblotraf.com.pl poprzez „Koszyk”, bądź zamówienie e-mail złożone pod adresem e-mail: kontakt@meblotraf.com.pl

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie jego dokonania wraz ze szczegółami, po czym zamówienie zostaje dodatkowo potwierdzone przez obsługę sklepu telefonicznie lub e-mailem.

Warunki zamówienia obowiązują od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep Meblotraf.com.pl- tj. zmiana statusu na" w trakcje realizacji "
oraz wysłania maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia do realizacji .

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy spełnione są poniższe warunki:

- otrzymanie potwierdzenia wpływu zaliczki (tj. co najmniej 30% sumy zamówienia) na rachunek bankowy firmy lub za pośrednictwem szybkich płatności PayU lub

- poprzez wpłacenie całości kwoty na rachunek bankowy firmy lub za pomocą szybkich płatności PayU lub po otrzymaniu od Banku kredytującego zakup informacji o tym, że kredyt na zakup towarów został udzielony.

- otrzymaniu przez klienta e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia ze wszystkimi danymi zamówienia i obowiązującymi cenami oraz zmianie statusu zamówienia na „W trakcie realizacji”

Numer rachunku znajduje się na stronie internetowej Meblotraf.com.pl w zakładce "O FIRMIE". Klient otrzyma go również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdej przesyłki z towarem, bądź drogą e-mail sklep dołącza dowód sprzedaży (fakturę lub paragon).

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena obowiązująca na dokumentach sprzedażowych nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży promocyjnych i wyprzedaży na swojej stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sklepem. W przypadku, gdy Nabywcą nie jest konsument, zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta określany jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, zmodyfikowane, działem V niniejszego regulaminu.

Jeżeli towar posiada do wyboru kolory, (bądź inne cechy, typu: kształt, rozmiar itp.) to należy je podawać e-mailem lub telefonicznie po złożeniu zamówienia lub poprzez wybór z próbnika na poziomie podstrony z zamawianym produktem, lub w miejscu „Uwag do zamówienia”.

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 

II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

 

Forma płatności wybierana jest podczas wypełniania formularza na stronie internetowej sklepu. Klient może wybrać następujące formy płatności:

płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu (co najmniej 30% zaliczki, reszta kwoty płatna gotówką, bądź kartą – jeśli dostawa realizowana jest środkami lokomocji sklepu przy odbiorze albo przelewem przed datą planowanej dostawy) w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia

płatność w systemie ratalnym

płatność poprzez system PayU (dostępne płatności kartami MasterCard/Visa i szybkie przelewy)

Czas realizacji zamówienia podawany jest przy każdym produkcie oddzielnie i zależny jest on od stanu magazynowego sklepu lub producenta. Czas realizacji może się wydłużyć do 4 tygodni, z powodu pandemii covid. Jeżeli towar jest dostępny, wysyłka/przekazanie do transportu następuje w ciągu następnych kilku dni roboczych po realizacji płatności wg. zasad określonych powyżej chyba, że nastąpiło ono w dzień wolny od pracy. Wtedy wysyłka zostaje zrealizowana w najbliższe dni robocze.

Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta – określony w zamówieniu i obejmuje dostawę tylko pod dom (budynek mieszkaniowy wielorodzinny/inny obiekt budowlany) Klienta .

Sposób dostawy:

Odbiór własny - 0,00zł

Pozostałe formy dostawy reguluje cennik dostaw dostępny na stronie w zakładce Transport

Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Każdy produkt oferowany w sklepie jest nowy i pełnowartościowy, chyba że jego opis stanowi inaczej.

Sprzedawca, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, przekaże Klientowi, który jest konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 

III. REKLAMACJE I GWARANCJA

 

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 2-letnią gwarancją producenta.

Gwarancjom nie podlega produkt, który jest niewłaściwie użytkowany, tj. niezgodnie ze wskazaniami producenta.

W przypadku wad nie wynikających z winy producenta kosztami naprawy obciążony zostanie klient (o ile wyrazi uprzednią zgodę na akceptację ceny przeprowadzenia odpłatnej reklamacji).

Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne rzeczy (rękojmia) określa ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy oraz roszczenia z tytułu gwarancji można składać na pocztę elektroniczną na adres:kontakt@meblotraf.com.pl:lub pisemnie na adres Konstancińska 3,Warszawa 02-943 z dopiskiem "Meblotraf"

Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że uznał reklamację za uzasadnioną.

W celu dokonania niezbędnych w niektórych przypadkach oględzin w celu ustalenia sposobu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie poproszony o udostępnienie mebla odpowiednim rzeczoznawcom wskazanym przez sklep Meblotraf.com.pl,lub udostępnienie i przetransportowanie mebli bez dodatkowych koszt

W przypadku, gdy do wykonania naprawy niezbędne będzie przetransportowanie mebla do miejsca, gdzie zostanie wykonana naprawa Klient poproszony będzie do udostępnienia mebla i przetransportowania na koszt sklepu Meblotraf.com.pl do powyższego miejsca.

Prośba o udostępnienie Towaru nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sklepu do reklamacji Klienta, oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sklepu demontażu wadliwego Towaru i ponownego zamontowania Towaru po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (KONSUMENCI)

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, a to poprzez złożenie pisemnego „Oświadczenia o odstąpienia od umowy” na adres Meblo-Traf Mariusz Krukowski Warszawa 02-943, Konstancińska 3 lub na adres e-mailowy kontakt@meblotraf.com.pl

2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu. Towar musi być zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli je posiadał.

3. Prawo do zwrotu towaru nie obejmuje zamówień indywidualnych (o właściwościach produktu określonych przez Klienta lub ściśle związanych z jego osobą takich jak :zmiana wymiarów mebla,zmiana kolorystyki oraz tapicerki itp.).

4. W przypadku skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu produkt należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres Meblo-Tarf Mariusz Krukowski Konstancińska 3,Warszawa 02-943 .

5. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Sklep po otrzymania zwrotu dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania zwrotu opisane w ust. 2, 3 i 5, zostaje dokonany zwrot należności.

7. Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w zakresie asortymentu oferowanego przez sklep w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

 

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Niniejszy dział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sklepu do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sklep Towaru przewoźnikowi (w przypadku gdy przewóz nie jest realizowany środkami lokomocji sklepu), przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy - Sklepu w stosunku do Usługobiorcy/ Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca – Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

Przedsiębiorca nie będący konsumentem nie ma prawa korzystać z rękojmi.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi.

 

VI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 

Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu jest Właściciel sklepu Meblotraf.com.pl Mariusza Krukowskiego. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą MEBLO-TRAF wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres wykonywania działalności i adres do doręczeń : ul. Konstancińska 3, 02-943 Warszawa, NIP 5211818059, REGON 016337738, adres poczty elektronicznej kontakt@meblotraf.com.pl, numer telefonu: +48 22 842 58 67 oraz numer faksu: +48 22 842 58 67

Wypełnienie przez Klienta formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówień w ramach działalności handlowej sklepu.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu Meblotraf.com.pl oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu Meblotraf.com.pl. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w oparciu o pozostałe przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przepisami prawa, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych.

Każdy Klient zarejestrowany w sklepie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany, a także ich usunięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera dokument „polityka prywatności”.

 

VII. INFORMACJE I OPISY TOWARÓW

 

O ile źródło informacji o towarze nie zostało określone w szczególny sposób, podstawą dla jej przygotowania jest towar, którego nazwa i producent prezentowane są na stronie sklepu internetowego, tekst udostępniony przez producenta dla promocji towaru lub ogólnie dostępne informacje. Informacje te, podobnie jak zdjęcie służą wyłącznie do publicznej sprzedaży towarów i nie mają żadnego innego handlowego wykorzystania. Prezentacja ww. informacji jest zgodna z Art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje i opisy towarów umieszczone na stronie sklepu internetowego wykorzystywane są w dobrej wierze, z zamiarem pośredniego przysporzenia korzyści majątkowej właścicielowi praw autorskich przez sprzedaż jego towarów, na podstawie art. 33 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Jeżeli właściciel praw autorskich ma zastrzeżenia co do ich wykorzystania, Sklep prosi o przekazanie takiej informacji, a powstały błąd zostanie niezwłocznie naprawiony, zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez właściciela praw autorskich.

Zamieszczone zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl